top of page

TRÄBYGGNATION

_MG_6199.jpg
BYGGA MED TRÄ

Skogen binder koldioxid och skapar syre genom fotosyntesen. Ett träd använder som mest koldioxid när det växer och när det dör släpper det ut koldioxiden i naturen igen. Ett träd som huggs ned fortsätter att vara ett kollager. Ett levande skogsbruk är därför en nyckel till att binda koldioxid. För varje träd som huggs ned i Sverige planteras det två nya träd.

Trä som byggnadsmaterial binder koldioxid, är förnybart och miljövänligt. Bygger man av trä istället för andra byggmaterial minskar utsläppen av växthusgaser kraftigt, enligt en analys gjord av Sathre & O'Connor (2010).

Pure Housing bygger endast med trä och har som vision att binda 100 000 ton koldioxid till 2030.

SVERIGE STÄLLER OM TILL
EN CIRKULÄR EKONOMI

Vad är cirkulär ekonomi?
En cirkulär ekonomi bygger på ett effektivt nyttjande av naturresurser. När resurserna är förbrukade kan de återanvändas och återvinnas. Motsatsen till cirkulär ekonomi är linjär ekonomi där effekten är ett stort användande av naturresurser som inte kan återanvändas eller återvinnas.

Den svenska regeringen har som mål att Sverige skall bli världens första fossilfria välfärdsland och har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi och en omställning av samhället.

Pure Housing arbetar i framkant i den cirkulära ekonomin. Våra byggnader uppförs helt i trä vilket är det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet. 

cirkulär 2.jpg
co2.jpg
PURE HOUSING BINDER KOLDIOXID

Hela byggprocessen, anläggning och hus, genererar 18 procent av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige enligt en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier. Enligt Boverket så ökar branschen utsläppen, trenden går åt fel håll.

Genom att bygga i trä så kan man inte bara minska utsläppen utan även binda koldioxid!
 

Skillnaden i utsläpp mellan att bygga med betong eller trä blir 265 kg koldioxid per m2 bostadsyta. Räknat på en bostad om 100 m2 motsvarar skillnaden totalt 26 ton koldioxid vilket motsvarar lika mycket som en ny personbil släpper ut på
13 000– 16 000 mils körning.

 

När Pure Housing uppför en ny fastighet på ca: 5 000 m2 motsvarar det en skillnad i utsläpp om ca: 1 300 ton koldioxid jämfört om vi hade byggt i betong och stål.

Källa: Svenskt Trä

ÅTERVINNING AV TRÄ

Vid rivning eller nedmontering av träprodukter ska dessa antingen återanvändas, materialåtervinnas eller slutligt energiåtervinnas.
Vid energiåtervinning frigörs en energimängd som för ett trähus oftast är avsevärt större än åtgången för att producera huset.

Bild1.jpg

Diagramet visar en jämförelse mellan ett hus byggt helt i trä och med ett hus byggt av betong och stål. Resultatet är att energin som kan återvinnas är större än vad förbrukningen är för ett hus byggt i trä. För huset byggt i betong och stål så är den totala energiåtgången nästan lika stor som energin det går åt för tillverkning vilket beror på att mycket lite energi kan återvinnas.

iStock-459596021.jpg
  • Facebook
  • Instagram
  • Yelp
bottom of page